Ślub cywilny – formalności, dokumenty i opłaty

Ślub cywilny:

jest prawną formą zawarcia związku małżeńskiego. Od momentu jego zawarcia małżeństwo będzie uznawane przez wszystkie organy prawne i administracyjne.

Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zawierane osobiście przez dwoje obywateli RP powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Kierownik urzędu stanu cywilnego pyta mężczyznę i kobietę, czy zamierzają zawrzeć ze sobą małżeństwo, a gdy oboje odpowiedzą na to pytanie twierdząco, wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń o wybranym nazwisku każdego z osobna i złożenia wspólnego oświadczenia o nazwisku wybranym dla ich dzieci.

Osoby zawierające małżeństwo składają oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść oświadczenia, lub odczytując je na głos „Świadom praw i obowiązków – wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z … i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe”.

Następnie kierownik urzędu stanu cywilnego ogłasza, że wskutek zgodnych oświadczeń obu stron  małżeństwo zostało zawarte. Akt małżeństwa podpisują wówczas nowożeńcy, świadkowie i kierownik USC.

Decyzję o nazwiskach noszonych po zawarciu związku małżeńskiego można podejmować do dnia ślubu – można ją zgłosić przed lub w trakcie ceremonii. /źródło: usc.pl.

Aby ustalić datę ślubu cywilnego, należy wybrać się do urzędu stanu cywilnego co najmniej jeden miesiąc i jeden dzień przed planowaną uroczystością jednak planując ślub w obleganych miesiącach, dobrze jest jednak zrobić to o wiele wcześniej.
Podczas tej wizyty należy:

 • podpisać zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego (sporządzane na miejscu)
 • uiścić odpowiednie opłaty
 • zdecydować, jakie nazwisko przyjmiecie po ślubie

W dni ślubu cywilnego wystarczy stawić się w USC ok. 20-30 minut przed rozpoczęciem ceremonii. Ceremonia trwa około 20 minut.

 

Dokumenty wymagane do zawarcia ślubu cywilnego:

 • panna i kawaler: dowód osobisty
 • skrócone akty urodzenia
 • rozwodnicy: dowód osobisty, skrócony odpis aktu małżeństwa, odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód
 • wdowcy: dowód osobisty, skrócone akty urodzenia, odpis aktu zgonu małżonka
 • cudzoziemcy: paszport, akt urodzenia z tłumaczeniem na język polski, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez właściwy organ (odpowiednik naszego USC w kraju cudzoziemca lub ambasada).

Obcokrajowiec musi mieć ważny paszport i poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy na terenie RP. Ponadto składa takie dokumenty jak obywatel Polski. Wyrok rozwodowy sądu zagranicznego musi być uznany przez sąd polski. Do każdego dokumentu w języku obcym trzeba załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Jeśli oświadczenie o zawarciu małżeństwa składa w roli pełnomocnika tłumacz migowy, on również podpisuje akt małżeński (zaznaczając z jakiego tytułu).

W wyjątkowych przypadkach jedną ze stron może reprezentować pełnomocnik (małżeństwo per procura), któremu daje do tego prawo prawomocne postanowienie sądu.

Opłaty wymagane do ślubu cywilnego:

(Uwaga: opłaty mogą być nieznacznie inne w rożnych miejscowościach)

 • opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
 • opłata za każdy przedstawiony odpis skrócony (np. odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, odpis aktu zgonu współmałżonka) – 22 zł
 • opłata za zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez obywateli Polski poza granicami kraju – 38 zł
 • opłata za decyzję przyspieszenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – 39 zł

Ograniczenia wiekowe:

Małżeństwo mogą zawrzeć osoby które ukończyły 18 lat, sąd warunkowo może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Świadkowie:

Świadkowie ślubu cywilnego muszą być pełnoletni, mieć przy sobie dowody osobiste i mówić po polsku (jeżeli nie mówią, konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego). Płeć świadków nie ma znaczenia.

 

Ślub poza urzędem stanu cywilnego:

Z dniem 1 marca 2015 roku weszła w życie Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r., która zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego z 1986 roku. Czytaj więcej…

 

 

Leave a Comment